Пројекат се односи на развој савремених биотехнолошких метода у производњи украсних биљака. Поред класичних истраживања која се односе на проучавање морфогенезе ин витро, радиће се трансформација Агробацтериум векторима у циљу добијања биљака са побољшаним особинама, а посебна пажња ће бити посвећена развоју метода криобиологије. Проучаваће се нутритивни, хормонални, светлосни и температурни фактори морфогенезе in vitro, у циљу ефикасније регенерације.

Стрес изазван високим температурама (енг. heat stress - HS) сматра се једним од најважнијих фактора који ограничавају принос културних биљака. Као резултат глобалног загревања у наредних 30 година предвиђа се пад приноса кромпира од 10-26% за регион југоисточне Европе, укључујући Србију, који би се могао свести на 5-11% коришћењем HS-толерантних сорти. Истраживања у оквиру предложеног пројекта подразумевају развој и примену протеинских маркера који би омогућили ефикасан и брз одабир сорти кромпира према отпорности на HS. Наш пројекат у ту сврху предлаже коришћење протеина стреса повезаних са HS толеранцијом биљака и температурно-нестабилних протеина који условљавају осетљивост биљака према високим температурама. Резултати квантитативне анализе предложених протеинских маркера ће бити корелисани са морфометријским параметрима и параметрима приноса за сваки од испитиваних сорти коришћењем одабраних статистичких метода. Наша очекивања су да предложени пројект омогућити развој биотехнолошког поступка за скрининг већег броја генотипова према отпорности на HS и указати на HS толерантне сорте кромпира које би биле погодне за гајење у Србији у измењеним климатским условима.

Балканско полуострво представља један од главних центара биодиверзитета у Европи и одликује се великим бројем ендемичних родова и врста биљака. Постоји потреба за развијањем нових и унапређењем постојећих метода заштите ретких и угрожених биљних врста са овог подручја и за интензивирањем истраживања која би омогућила рационално управљање биљним ресурсима, њихово планско и контролисано искоришћавање, као и очување природних станишта. Као решење дела овог проблема, пројекат предлаже стварање ex situ стратегија заштите за одабране ретке и/или угрожене биљне врсте. Истраживања у оквиру пројекта подразумевају утврђивање генетичког диверзитета у постојећим популацијама биљних врста анализом молекуларних и фитохемијских маркера, као и успостављање и одржавање колекција гермплазме (семена и/или in vitro култура), у којима је одржана генетичка варијабилност ових врста.

Пројекат обухвата следеће истраживачке задатке којима је заједничко коришћење техника гајења in vitro:

Морфогенеза in vitro: Истраживања регенерације и мултипликације изданака, ризогенезе, соматске ембриогенезе и андрогенезе врше се на Allium schoenoprassum, Frittilaria meleagris, Iris reichenbachii, Arabidopsis thaliana, Pinus peuce, Pinus heldreichii и гајеним врстама: пшеници, жутом звездану и купусима. Успостављају се протоколи за прецизно раздвајање и дефинисање различитих путева органогенезе и заокружују хистолошким и цитолошким анализама. Истражује се ефекат GA3 на регенеративни капацитет спанаћа и гранање жутог звездана. Светлосна и скенинг електронска микроскопија и in situ хибридизација се користе за проучавање интеракције GA3 са осталим хормонима и праћење експресије транскрипата гена за GA 20 оксидазу, KNOX/STM гена и LAS ортолога. На листовима дувана истражује се сенесценција и апоптоза.

Страна 1 од 2

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent