Naša istraživanja su usmerena na izučavanje kancera pluća, dojke, štitnjače i tumora mozga. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju identifikaciju promena u strukturi gena, nivou njihove ekspresije i promena u funkciji proteina, koje bi se mogle koristiti kao molekularni markeri za predviđanje progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti. Sveobuhvatnom analizom ključnih molekula PI3K/Akt/mTOR signalnog puta u postoperativnom materijalu različitih tipova tumora, kao i uporednom analizom kompletnog genoma poreklom iz tumorskog i normalnog tkiva metodom DNK profilisanja, uspeli smo da identifikujemo promene na DNK koje su posledica procesa kancerogeneze i da definišemo nove kandidat gene odgovorne za progresiju navedenih tipova tumora i rezistenciju na terapiju.

Istraživanja na ovom projektu usmerena su na izučavanje ćelijskih i molekulskih mehanizama neuroinflamacije sa namerom da se identifikuju potencijalni ciljni molekuli i signalni putevi. Naš cilj je da se pronađu adekvatni terapijski pristupi koji bi doprineli sanaciji neuroinflamacije i podstakli regeneraciju nakon oštećenja centralnog nervnog sistema (CNS). Testira se efikasnost nekoliko potencijalnih terapijskih tretmana: purinskim nukleozidnim analozima – ribavirinom i tiazofurinom, hiperbaričnim kiseonikom, B vitaminima (B1, B2, B3, B6, B12) u suzbijanju štetnih i potenciranju korisnih inflamatornih mehanizama. Imajući u vidu ključnu ulogu ekstracelularnih purinskih nukleotida i nukleozida u kontroli neurodegenerativnih procesa i inflamacije posebno težište je stavljeno na ispitivanje regulacije njihovog metabolizma i uloge ektonukleotidaza u tim procesima.

Plastični potencijal mozga omogućava mozgu konstantno prilagođavanje zahtevima sredine. Kapacitet za plastične promene je naročito izražen u razviću, a kompromitovan u starosti. Cilj naših istraživanja je da se ispita potencijal mozga za plastične promene u različitim životnim dobima pod uticajem generalnog anestetika (Propofol) i razlicitih dijetarnih rezima. U okviru projekta istraživanja se odvijaju kroz dva potprojekta:

Strana 1 od 2

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent