#173018 Ekofiziološke adaptivne strategije biljaka u uslovima multipnog stresa

Na antropogeno degradiranim staništima biljke su često limitirane multipnim faktorima stresa koji deluju istovremeno i ugrožavaju funkcionisanje biljaka i iscrpljuju njihov adaptivani potencijal.

Naša istraživanja su bazirana na proučavanju fiziološko-biohemijskih i morfoloških odgovora biljaka na efekte multipnih stresora koji određuju njihov adaptivni kapacitet da opstanu i/ili razviju toleranciju na stres na takvim staništima. Previđena istraživanja obavićemo u dva tipa takvih staništa: deponije pepela termoelektrana „Nikola Tesla-A" u Obrenovcu (inicijalno biološki prazni prostori opterećeni polutantima) i urbane zone u Beogradu (degradirani prostori opterećeni polutantima).

Cilj istraživanja je utvrđivanje ekofizioloških adaptivnih strategija biljaka za opstanak u uslovima multipnog stresa na degradovanim staništima. Istraživanja su usmerena na definisanje ekoloških faktora koji limitiraju opstanak i funkcionisanje biljaka na degradovanim staništima, utvrđivanje sinergističkog, antagonističkog ili aditivnog efekta multipnih stresora, identifikaciju strukturnih i funkcionalnih oštećenja biljaka, definisanje adaptivnog odgovora biljaka na efekte multipnog stresa i njihovog adaptivnog potencijala da u tim uslovima opstanu.

Identifikacija adaptivnih strategija biljaka koje koloniziraju, opstaju i funkcionišu na deponijama pepela termoelektrana i u urbanim zonama gradova izloženim intenzivnom zagađenju, mogu biti vodič u kreiranju aktivnosti ekološkog obnavljanja narušenih ekosistema.

Saradnici na projektu:

dr Pavle Pavlović, rukovodilac projekta

dr Miroslva Mitrović

dr Branko Karadžić

dr Snežana Jarić

dr Olga Kostić

dr Gordana Gajić

dr Dragana Pavlović

dr Marija Pavlović

dr Dragan Čakmak

dr Veljko Perović

dr Marija Stamenković

Ljiljana Oberan

Zorana Mataruga

Milica Marković

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent