Project period 2002-2006

Program of basic research

"Ekološko-genetičke studije varijabilnosti populacija Drosophila" #1527, Project Leader: Dr. Marko Anđelković

"Indikatori narušenosti strukture i metaboličkih funkcija u terestričnim ekosistemima" #1565, Project Leader: Dr. Branko Karadžić

"Adaptacije u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #1570, Project Leader: Dr. Branka Tucić

"Fiziološki, citološki i biohemijski aspekt in vitro regeneracije reliktnih, endemičnih i ugroženig biljnih vrsta" #1573, Project Leader: Dr. Ljiljana Radojević

"Plastičnost rasta i fiziološka plastičnost u odgovoru na sredinski stres kod fitofagnih šumskih insekata" #1615, Project Leader: Dr. Jelica Lazarević

"Integrativna istraživanja vodozemaca i gmizavaca centralnog Balkana" #1623, Project Leader: Dr. Miloš Kalezić

"Limnološka ispitivanja Dunava i Đerdapske akumulacija (1171-943 km)" #1628, Project Leader: Dr. Vesna Martinović-Vitanović

"Efekti magnetnih polja i neuroaktivnih supstanci kao modulatora aktivnosti centralnog nervnog sistema" #1636, Project Leader: Dr. Zlatko Prolić

"Plastičnost mozga: ekspresija neuronalnih gena u fiziološkim i patološkim stanjima" #1641, Project Leader: Dr. Selma Kanazir

"Neurohemijski i neurofiziološki mehanizmi oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema" #1647, Project Leader: Dr. Mirjana Stojiljković

"Modulacija funkcije glukokortikoidnog receptora u toku ćelijskog odgovora na stres" #1654, Project Leader: Dr. Gordana Matić

"Modulacija ekscitabilnosti membrane i ritmovi bioelektrične aktivnosti neurona beskičmenjaka i kičmenjaka. Analiza i modeliranje" #1660, Project Leader: Dr. Milka Ćulić

"Sistemski odgovor na promenjen redoks status" #1669, Project Leader: Dr. Mihajlo Spasić

"Genetički polimorfizam u prirodnim populacijama sisara – poreklo, održavanje i efekti B hromozoma" #1693, Project Leader: Dr. Mladen Vujošević

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka" #1696, Project Leader: Dr. Dragoljub Grubišić

"Karakterizacija potencijalnog psihotrpnog dejstva nekih novosintetisanih i prirodnih neuroaktivnih supstanci" #1704, Project Leader: Dr. Mirko Tomić

"Morfofunkcionalna ispitivanja efekata hormona na neuroendokrini sistem tokom životnog ciklusa" #1710, Project Leader: Dr. Milka Sekulić

"Genetički modifikovane i in vitro gajene biljke – modifikacija morfogeneze, sekundarnog metabolizma i ekonomski značajnih osobina" #1716, Project Leader: Dr. Branka Vinterhalter

"Molekularni mehanizmi regulacije transkripcije gena za akutno-fazne proteine" #1722, Project Leader: Dr. Goran Poznanović

"Evolucija u heterogenim sredinama" #1725, Project Leader: Dr. Jelka Crnobrnja-Isailović

"Ćelijska i molekulska osnova modulacije imunskih poremećaja" #1664, Project Leader: Dr. Stanislava Stošić-Grujičić

"Biodiverzitet i očuvanje genofonda drveća u Srbiji" #1932, Project Leader: Dr. Srđan Bojović

National projects managed by other institutions

„Razvoj visokoproduktivne akvakulture i njene primene u zaštiti i unapređenju ribljih resursa” #1354. Lead Partner: Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Miroslav Nikčević.

„Diverzitet i fiziologija gljiva i antimikrobna aktivnost sekundarnih metabolita biljaka i gljiva” #1511. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Jelena Vukojević.

„Inventarizacija, monitoring i vrednovanje komponenti faune u integralnoj zaštiti biodiverziteta” #1525. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Ivica Radović.

„Vegetativno i generativno razmnožavanje in vitro ugroženih biljnih vrsta, u cilju ex situ zaštite i produkcije sekundarnih metabolita” #1530. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Radomir Konjević.

„Neuroendokrina kontrola enzimskih sistema i redoks regulacija u uslovima izmenjene homeostaze” #1550. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Vukosava Davidović.

„Hemijske i biohemijske konsekvence metal-ligand interakcija” #1569. Lead Partner: Scientific Institution Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Svetozar Niketić.

„Steroidogeni i antioksidativni enzimi kao indikatori hemijskih stresora iz okoline” #1766. Lead Partner: Faculty of Sciences, University of Novom Sadu. Project Leader: Dr. Radmila Kovačević.

„Membrane i apoplast. uloga u spoljašnjem i oksidativnom stresu i biohemijskoj regulaciji redoks procesa simplasta” #1934. Lead Partner: Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Željko Vučinić.

„Gensko testiranje u praksi” #2019. Lead Partner: Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Bogomir Dimitrijević.

Address

Bulevar despota Stefana 142
11108 Belgrade
Serbia

Contact

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent