Potencijal insekata u razvoju srpske polјoprivrede, 2022-2023

Partner: UNDP Srbija

Period ugovora: decembar 2022 - decembar 2023.

Rukovodilac projekta: dr Dajana Todorović, Odelјenje za fiziologiju i biohemiju insekata IBISS

Saradnici:

dr Vesna Perić Mataruga

dr Larisa Ilijin

dr Milena Vlahović

dr Marija Mrdaković

dr Milena Janković Tomanić

dr Dragana Matić

dr Anja Grčić

dr Aleksandra Filipović

Sažetak

Imajući u vidu rast svetske populacije, a u cilјu zaštite životne sredine i obezbeđivanja održivog razvoja, nameće se potreba za novim, alternativnim izvorima hrane bogate proteinima. Proizvodnja konvencionalne hrane negativno utiče na životnu sredinu: koristi se velika količina prirodnih resursa i oslobađa se velika količina gasova staklene bašte (GHG). Naša Inicijativa nudi potencijalno rešenje za ove probleme-gajenje larvi Tenebrio molitor (brašnar) na polјoprivrednim gazdinstvima i u kompanijama za proizvodnju hrane. Nutritivni sastav ovih larvi je sličan riblјem brašnu i dobar je alternativni izvor proteina za životinje/akvakulturu. Larve se gaje na ekološki način: na malom prostoru; na pšeničnim mekinjama bez upotrebe aditiva, antibiotika, pesticida; bez velikog utroška energije i vode, uz smanjenje GHG; u lako kontrolisanim uslovima. Prednost brašnara je i njegova sposobnost razgradnje organskog otpada i plastike, što doprinosi smanjenju količine otpada na lokalnim deponijama. Feces larvi sa neiskorišćenom hranom i ostacima košulјica (fras) se može koristiti kao visokokvalitetno organsko đubrivo. Cilј Inicijative je razvijanje ekološke svesti kod farmera i proizvođača bilјne hrane i njihovo podsticanje na formiranje „farmi“ larvi T. molitor, što bi imalo višestruku korist za njih individualno i za celokupnu zajednicu: smanjenje troškova za nabavku stočne hrane, trošenje manje resursa i energije u poređenju sa proizvodnjom uobičajenih izvora proteina, smanjenje GHG i deponovanog otpada i proizvodnja kvalitetnog organskog đubriva. Širom Srbije je planirana edukacija farmera/polјoprivrednika kroz predavanja, seminare, radionice... Početna kultura larvi brašnara bi se obezbedila iz IBISS i iz inkubacionog centra našeg privrednog partnera, Belinda animals doo. Sprovođenje ove Inicijative na samo 1% polјoprivrednih gazdinstava u Srbiji, za 20 godina bi umanjilo emisiju CO2 za 348430 t.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent