#173012 Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija, u zavisnosti od promenljivosti sredina

Istraživanja u okviru projekta OI173012 se odnose na jedan od ključnih problema populacione i konzervacione biologije - obim i dinamiku promena genetičke i fenotipske varijabilnosti tokom adaptacije i mikroevolucije. Obuhvataju studijе integrisanog odgovora populacija u uslovima prostorne i vremenske promenljivosti sredine, sredinskog i genomskog stresa sa aspekta genetičke i fenotipske varijabilnosti. Usled povezanosti genetičkog diverziteta sa evolutivnim potencijalom populacija, dobijeni podaci o genetičkom i fenotipskom diverzitetu odabranih vrsta daju uvid u njihov potencijal da odgovore na sredinske promene. Jedan aspekt obuhvata istraživanja na vrstama Drosophila i omogućava da se kroz monitoring genetičke strukture prirodnih populacija i kroz njihov adaptivni odgovor u laboratorijskim uslovima, razumeju mehanizmi i adaptivni potencijal varijabilnosti, a rezultati ekstrapoliraju na prirodne populacije onih vrsta koje se ne mogu eksperimentalno gajiti. Drugi pravac istraživanja obuhvata monitoring fenotipske i genetičke varijabilnosti u prirodnim populacijama Syrphidae i Culicidae sa šireg regiona Evrope, radi ustanovljavanja evolutivnog potencijala prostorno i vremenski fragmentisanih vrsta. Istraživanja omogućavaju razumevanje interakcija sredine i genoma, procesa i mehanizama koji utiču na dinamiku genofonda povezanu sa mikroevolucionim procesima i adaptacijom na klimatske promene, zagađenje, fragmentaciju staništa. Istraživanja u okviru projekta OI173012 imaju fundamentalni aspekt u populacionoj biologiji kao i aplikativnost u zaštiti i održanju biodiverziteta.

Delovanje seksualne selekcije i uloga reproduktivnog ponašanja jedinki roda Drosophila u održavanju genetičke varijabilnosti populacija sagledava se kroz istraživanja u oblasti genetike ponašanja. Istraživanja razmatraju različite sredinske i nutritivne efekte na stepen varijabilnosti kvantitativnih karakteristika jedinki vrsta Drosophila. Cilj istraživanja je da se sagleda intraspecijska varijabilnost u uspešnosti u parenju, kao i uloga veličine, oblika i simetrije određenih morfoloških osobina u odabiru partnera za parenje jedinki Drosophila melanogaster poreklom sa različitih nutritivnih supstrata, kao i jedinki D. subobscura sa ekološki različitih staništa. Takođe, uspešnost u parenju je povezana sa hemoprofilima različitih linija nakon analize kutikularnih ugljovodonika (CHC) kod D. melangaster.

Jedan deo istraživanja podrazumeva aplikativna istraživanja u oblasti genetičke toksikologije. Evidentna veza između mutagena i karcinogena stavlja ovo polje istraživanja u primarni fokus kako medicine, tako i nauke o životnoj sredini. Od značaja je i za razvoj i proizvodnju, prvenstveno iz oblasti hemijske, prehrambene i farmaceutske industrije.

Saradnici na projektu:

akademik prof. dr Marko Anđelković, SANU, rukovodilac projekta

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu:

dr Marina Stamenković Radak

dr Tatjana Savić

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

dr Bojan Kenig

dr Aleksandra Patenković

dr Marija Tanasković

dr Slobodan Davidović

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu:

dr Marija Savić Veselinović

dr Mihailo Jelić

dr Sofija Pavković Lučić

Jelena Trajković

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu:

dr Vesna Milankov

dr Jasmina Ludoški

dr Ljubinka Francuski

Marko Đurakić

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent