dr Nataša Todorović

Obrazovanje
• 2009, Doktor multidisciplinarnih nauka- Neuronauke, Univerzitet u Beogradu.
• 2001-2003, Istraživač na Odeljenju za ćelijsku i molekularnu fiziologiju, Univerzitet Jejl, Konetikat, SAD.
• 2000-2001, Istraživač saradnik u Laboratoriji za bol Odeljenja za gastroenterologiju, Univerzitet Južnog Teksasa-Medicinski ogranak, Teksas, SAD.
• 1996 Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, dipl. Molekularni biolog i fiziolog, smer Biofizika.

Istraživačka interesovanja
Primena elektrofizioloških tehnika u cilju rasvetljavanja mehanizama regulacije jonskog transporta kroz ćelijsku membranu.
Deo rada u našoj laboratoriji je usmeren na rasvetljavanje fiziološke uloge i mehanizama modulacije jonskih kanala. Jonski kanali u ćelijskoj membrani funkcionišu kao molekulski pretvarači- u odgovor na različite stimuluse (hemijske, mehaničke ili električne) dolazi do otvaranja pore kanala, što omogućava prolazak jona kroz membranu. Aktivnost jonskih kanala je osnov mnogih fizioloških procesa, uključujući prenos nervnih impulsa i transport kroz epitele. Oni su ključni elementi fiziologije ćelijske membrane, u svim vrstama ćelija, bez obzira o kom organizmu ili carstvu života se radi. U poslednje vreme, moj fokus je na istraživanju aktivnosti jonskih kanala na membranama končastih gljiva, nedovoljno okarakterisanih u poređenju sa jonskim kanalima u drugim grupama organizama. Koristeći metod nametnute voltaže na deliću membrane, moguće je vršiti ovakva istraživanja samo na nekim specifičnim eksperimentalnim modelima. U cilju otvaranja ovog polja, u saradnji sa kolegama iz drugih institucija, razvijamo novi eksperimentalni pristup za izučavanje aktivnosti jonskih kanala končastih gljiva, koji bi omogućio pouzdano snimanje jonskih struja visoke rezolucije primenljiv na končaste gljive.

Projekti
• Rukovodilac radnog paketa u okviru naučnoistraživačkog projekta „Advanced BioPhysical Methods for Soil Targeted Fungi-Based Biocontrol agents“ (BioPhysFUN) u okviru Zelenog programa, Fond za nauku Republike Srbije.